Vedtægter

Engesvang Lokalhistorisk Forening er en støtteforening for Engesvang Lokalhistorisk Arkiv, som er en af Ikast Kommunes offentlig tilgængelige arkiver under kommunens biblioteksvæsen.
Engesvang Lokalhistorisk Forenings vedtægter:


§ 1.
Foreningens navn er Engesvang Lokalhistorisk Forening. Foreningen er hjemmehørende i Engesvang.

§ 2.
Foreningens formål er:
- at fremme interessen for og arbejdet med lokalhistorie.
Dette kan bl.a. ske ved møder og foredrag om lokalhistorie og emner fra egnens historie og kultur, ved museumsbesøg o.l.
- at fremme interessen for og arbejdet med slægtshistorie.
Dette kan bl.a. ske ved fælles arkivdage, foredrag og kurser, anskaffelse af bøger og tidsskrifter til biblioteket og det lokalhistoriske arkiv.
- at fremme interessen for og arbejdet med indsamling af billeder, optegnelser, foreningsprotokoller o.a.


§ 3.
Den årlige generalforsamling afholdes senest den 1. april.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kræver det.

Generalforsamling og dagsorden bekendtgøres skriftligt eller ved annonce i Ikast Avis med mindst 8 dages varsel.


Dagsorden skal være:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Valg af bestyrelse, 3 på ulige år, 2 på lige år

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt


§ 4.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer.
Efter tur afgår lige antal medlemmer på lige år og ulige antal medlemmer på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserere og sekretær.
Generalforsamlingen vælger desuden 1 suppleant og 2 revisorer og 1 revisorer suppleant for 2 år ad gangen. Alle valg er skriftlige.


§ 5.
Det årlige kontingent fastsættes ved den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 6.
Vedtægtsændringer kan finde sted med 2/3 stemmeflerhed på generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringer har været optaget som punkt på dagsordenen.


§ 7.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en dertil særligt indvarslet generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er mødt og ¾ af disse stemmer derfor.

Såfremt det nødvendige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpel flertal er afgørende.

Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Evt. arkivmateriale overgår til forvaltningen i Ikast kommunes lokalhistoriske arkiv efter dettes vedtægter.Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 1990


HUSK NÆSTE MØDE


Se alle møderne her.

Copyright © KG 2011- 2019